ระเบียบและข้อกำหนดของหอพักแก้วขวัญ

ระเบียบการ
1. นักเรียนต้องเชื่อฟังคุณครูผู้ดูแลพร้อมทั้งผู้อุปการะอย่างเคร่งครัด
2. นักเรียนจะต้องมาเข้าบ้านพักก่อนวันเรียน 1 วัน
3. ในวันเสาร์-อาทิตย์ นักเรียนต้องกลับบ้าน แต่หากมีความจำเป็นต้องอยู่เรียนพิเศษ หรือเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับบ้านมากเกินไป ทางหอพักยินดีให้อยู่ และต้องกลับบ้านอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง
4. การกลับบ้านทุกครั้งต้องแจ้งให้คุณครูผู้ดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
5. นักเรียนทุกคนต้องเป็นคนซื่อสัตย์ ไม่มีการลักขโมย ผู้ใดทำการขโมยของของผู้อื่นจะไม่รับอุปการะ และจะให้ผู้ปกครองมารับกลับทันที
6. นักเรียนที่ส่อพฤติกรรมไปทางชู้สาวกับนักเรียนในหอพักเดียวกันอย่างชัดเจน จะไม่รับอุปการะ และจะให้ผู้ปกครองมารับกลับทันที
7. หากนักเรียนหนีออกจากบ้านพักไปเที่ยว ในยามวิกาลโดยไม่ได้รับอนุญาต จะพิจารณาด้วยเหตุผลหรือ จะไม่รับอุปการะ และจะให้ผู้ปกครองมารับกลับทันที
8. นักเรียนห้ามหยิบข้าวของผู้อื่นนำไปใช้โดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่ครูผู้ดูแลหอพักอนุญาตเป็นราย ๆ ไป
9. ในขณะที่นักเรียนเป็นสมาชิกหอพักแก้วขวัญทางหอพักไม่อนุญาต ให้นักเรียนไปเที่ยวบ้านเพื่อนนักเรียนที่พักอยู่ในหอพักเดียวกัน หรือนักเรียนอื่นก่อนได้รับอนุญาตจากอาจารย์วิโชติแต่เพียงผู้เดียว
10. นักเรียนต้องประพฤติตนเป็นคนสุภาพเรียบร้อย ขยันเรียนหนังสือ

การติดต่อระหว่างผู้ปกครองกับหอพักหรือนักเรียน
1. ผู้ปกครองสามารถมาเยี่ยมนักเรียนได้ตลอดเวลา
2. ผู้ปกครองผู้ชายห้ามขึ้นเยี่ยมบนหอพักหญิง
3. การนำนักเรียนออกจากหอพักต้องแจ้งอาจารย์ประจำหอเป็นลายลักษณ์อักษร
4. การใช้โทรศัพท์ติดต่อกับนักเรียนได้ไม่เกิน 22.00 น. ( ยกเว้นกรณีเร่งด่วน )

การรายงานให้ผู้ปกครองทราบ
1. เมื่อนักเรียนประพฤติผิดระเบียบของหอพัก
2. เมื่อนักเรียนป่วยหนัก หรือแพทย์แนะนำให้นอนในโรงพยาบาล
3. หอพักจะแจ้งผลการเรียนของนักเรียนให้ทราบ
4. หอพักจะรายงานผล – พฤติกรรมของนักเรียนในขณะที่อยู่หอพัก การขออนุญาตออกนอกบริเวณ รวมทั้งบัญชีค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครองทราบทุกเดือน ( โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือฝากผู้ปกครองโดยตรง )

การอนุญาตให้นักเรียนกลับบ้าน
1. นักเรียนสามารถกลับบ้านได้ทุกสัปดาห์ ผู้ปกครองจะมารับหรือให้นักเรียนกลับบ้านเอง ให้แจ้งความประสงค์ไว้กับหอพัก
2. นักเรียนต้องกลับบ้านอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง
3. การกลับบ้านทุกครั้งจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและเมื่อกลับถึงบ้านแล้วจะต้องโทรศัพท์แจ้งให้ทางหอพักทราบด้วย ( กรณีนักเรียนกลับบ้านเอง )
4. นักเรียนที่กลับบ้านจะต้องกลับเข้าหอพักในวันหยุดวันสุดท้ายก่อนวันเปิดเรียนก่อนเวลา 18.00 น.

กิจกรรมและสวัสดิการสำหรับนักเรียน
1. ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อยแต่ค่อนข้างยากจน
2. การแข่งขันกีฬาภายในหอพัก
3. จัดนิมนต์พระสงฆ์มาฉันอาหาร ทำบุญฟังธรรม
4. พักผ่อนนอกสถานที่ตามโอกาส

สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมา
1. กระเป๋านักเรียน หนังสือ สมุดและอุปกรณ์การเรียน
2. เครื่องแบบนักเรียน 3 ชุด ( พร้อมปักชื่อ )
3. เครื่องแบบลูกเสือเนตรนารี 1 ชุด ( พร้อมปักชื่อ )
4. เครื่องแบบพละ 1 ชุด ( พร้อมปักชื่อ )
5. รองเท้านักเรียน 1 คู่ ถุงเท้า 4 คู่
6. รองเท้าลูกเสือ 1 คู่ ถุงเท้าลูกเสือ 1 คู่
7. รองเท้าเล่นกีฬา 1 คู่ ถุงเท้า 1 คู่
8. ผ้าเช็ดตัว 2 ผืน
9. แปรงสีฟัน
10. ชุดนอน 2 ชุด
11. ชุดกีฬา

สิ่งที่หอพักจัดไว้ให้
1. ชุดที่นอน ( หมอน ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม ครบชุด )
2. ชุดอาบน้ำ ( แป้ง สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม ผงซักฟอก )
3. ตู้เสื้อผ้าพร้อมอุปกรณ์
4. อุปกรณ์อื่นๆ เพื่อการเรียนการสอน และการดำรงชีวิต เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องปริ้นเตอร์ ยาสระผม ฯลฯ
5. เครื่องอุปกรณ์กีฬาทุกชนิด

ข้อต้องห้าม!!
1. ห้ามสูบบุหรี่ โดยเด็ดขาด ทั้งในและนอกหอพัก
2. ห้ามเล่นการพนัน
3. ห้ามนักเรียนในหอพักรักชอบกันฉันชู้สาว
4. ห้ามลักขโมยของ ของผู้อื่น
5. ห้ามนักเรียน สูบ เสพย์ จำหน่าย ยาเสพติดทุกชนิด
6. ห้ามหนีออกจากหอพักในยามวิกาล
7. ห้ามทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บ
8. ห้ามนำของมีค่ามาเก็บในหอพัก หรือใช้
9. ห้ามนำโทรศัพท์มือถือมาใช้โดยเด็ดขาด ผู้ใดฝ่าฝืนทางหอพักจะพิจารณาให้นักเรียนหาที่อยู่ใหม่
*หมายเหตุ ข้อห้ามทั้งหมดนี้ถือเป็นความผิดร้ายแรง

การจำหน่ายนักเรียนออกจากหอพัก
1. เมื่อนักเรียนหมดสภาพการเป็นนักเรียน
2. ผิดกฎ ข้อต้องห้ามตามระเบียบการของหอพัก
3. ทำลายทรัพย์สินของหอพักโดยเจตนา
4. ไม่ชำระเงินค่าหอพักตามกำหนดเวลา
5. ไม่เคารพเชื่อฟังครูอาจารย์ หรือผู้ใหญ่ที่ดูแล
6. เมื่อนักเรียนไม่ตั้งใจเรียนหนังสือ โดยติด 0,ร,มส ติดต่อกัน 3 วิชาภายในภาคเรียนเดียวกันทางหอพักจะพิจารณาให้นักเรียนหาที่อยู่ใหม่
7. หากนักเรียนมีความจำเป็นต้องออกจากหอพักในระหว่างภาคเรียน ทางหอพักยินดี

หมายเหตุ : เงื่อนไขหรือข้อระเบียบอาจปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์หรือเหตุผลตามสมควร

 

คิดถึง หอพักนักเรียน สุราษฎร์ธานี … คิดถึง หอพักแก้วขวัญ